TƏSİSÇİ

“Azər­bay­can Mü­hən­dis­lik   Aka­­de­­mi­ya­sı” ic­ti­mai bir­li­yi.

Jur­nal 2009-cu ilin no­yabr ayın­dan nəşr olu­nur. Döv­ri­li­yi il­də 4 də­fə­dir. Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı Əd­liy­yə Na­zir­li­yin­də qey­diy­ya­ta alın­­mış­dır.

Qey­diy­yat № 2965, 23.06.2009-cu il.

Jur­nal Azər­bay­can Res­pub­­li­ka­­sı Pre­zi­­den­ti ya­nın­da Ali At­­tes­­ta­si­ya Ko­­mis­­­si­ya­sı­nın re­yes­t­ri­­nə na­mi­­zəd­­­lik və dok­tor­luq dis­ser­ta­­si­ya­­la­­rı­nın nə­ti­­­cə­­lə­ri­ni dərc olun­­maq üçün da­xil edil­miş­dir.

Jur­nal “Ru­­si­ya­nın el­mi si­tat in­deks­ləş­mə­si” (RE­Sİ) la­yi­hə­­si­nə da­­xil edi­lib.

Jur­na­lı­nın tam mətn elekt­ron ver­­si­ya­sı Ru­si­ya Uni­ver­sal El­mi Elek­t­ron ki­tab­xa­na­nın ba­za­sın­da möv­­cud­dur (htpp:/www.elib­rary.ru).

Jur­nal Bey­nəl­xalq analitik el­mi si­tat sis­­te­mi SCO­PUS-da qey­diy­ya­ta alınıb.