(Click here to view PDF file)

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının
XƏBƏRLƏRİ

HERALD
of the Azerbaijan Engineering Academy

ВЕСТНИК
Азербайджанской Инженерной Академии

Beynəlxalq elmi-texniki jurnal
The international scientifically technical journal
Международный научно-технический журнал

Cild 9. №1 / Vol. 9. №1 / Том 9. №1

BAKI – 2017