AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK AKADEMİYASININ
RƏHBƏRLİYİ

1. Prezident – Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu
2. Vitse-prezident, Baş elmi katib
– Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK AKADEMİYASININ
İDARƏ HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ

1. Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu
2. Canəhmədov Əhəd Xanəhməd oğlu
3. Məmmədov Havar Əmir oğlu
4. Müslümov Səlim yanvar oğlu
5. Sadıqov İsmayıl Rza oğlu

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK AKADEMİYASININ
NƏZARƏT-TƏFTİŞ KOMİSSİYASI

1. Cavadov Natiq Hacı oğlu – sədr
2. Əliyev Mürsəl İldırım oğlu
3. Cavadov Maksim Yaqub oğlu

Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasına (AMA) həqiqi və müxbir üzvlərinin seçilməsi üçün
problem və istiqamətlərin siyahısı

1. Aviakosmos;
2. Su təsərrüfatı və hidrotexnika;
3. Hərbi-texniki problemlər;
4. Mühəndis mexanikası;
5. Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama;
6. Faydalı qazıntıların geologiyası, çıxarılması və emalı;
7. Dəmir yolu nəqliyyatı;
8. Informasiya sistemləri, hesablama və elektron texnikası, rabitə və telekommunikasiya;
9. Maşınqayırma, materialşünaslıq və texnologiya;
10. Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya;
11. Mühəndis təhsilinin problemləri;
12. İdarəetmə sistemləri, diaqnostika və cihazqayırma;
13. İnşaat;
14. Gəmiqayırma;
15. Yüngül sənayenin texnologiyası;
16. Yeyinti sənayesinin texnologiyası;
17. Kimya texnologiyası;
18. Energetika;
19. Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı;
20. Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi;
21. Mühəndislik fəaliyyətinin iqtisadiyyatı, hüququ və idarə olunması;
22. Mühəndislik fəaliyyətinin hüquqi problemləri;
23. Tibbi-texniki problemlər.

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLİK AKADEMİYASININ
HƏQİQİ ÜZVLƏRİ (akademiklər)

1. PAŞAYEV ARİF MIR CƏLAL OĞLU
Təvəllüdü: 15.02.1934 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Mühən¬dislik Akademiyasının Prezidenti, Milli Aviasiya kademiyasının Rektoru, «Azərkosmos» ASC-nin Kosmik Məsələlər üzrə Şurasının sədri
İxtisası: Aviakosmos

2. CANƏHMƏDOV ƏHƏD XANƏHMƏD OĞLU
Təvəllüdü: 23.10.1946 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Vitse – Prezidenti, baş elmi katib, Milli Aviasiya Akademiyası, “Nəqliyyat Mexanikası” kafedrasının müdiri
İxtisası: Maşınqayırma

3. ABDULLAYEV RÖVNƏQ İBRAHIM OĞLU
Təvəllüdü: 03.04.1965 / Naxçıvan MR
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Azər¬bay¬¬can Futbol Federasiyaları
Assosiyasının Prezidenti Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Deputatı
İxtisası: Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya

4. BABAYEV ƏBÜLFƏZ İSMAYIL OĞLU
Təvəllüdü: 10.09.1947 / Naxçıvan MR
Vəzifəsi: Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinin sədri
İxtisası: Kimya texnologiyası

5. BAĞIROV HÜSEYNQULU SEYID OĞLU
Təvəllüdü: 17.12.1955 / Azərbaycan, Quba ray.
Vəzifəsi: Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri
İxtisası: Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama

6. CAVADOV MAKSİM YAQUB OĞLU
Təvəllüdü: 16.02.1960 / Azərbaycan, Qusar ray.
Vəzifəsi: “ASNAF” Sənaye Şirkəti MMC-nin Baş direktoru
İxtisası: İnşaat mühəndisliyi

7. CAVADOV NATİQ HACI OĞLU
Təvəllüdü: 08.03.1955 / Azərbaycan, Ağdam şəh.
Vəzifəsi: “Sənayeavtomatika” İstehsalat Birliyinin baş direktoru
İxtisası: Ekologiya və təbii ehtiyatların qorunması

8. EYYUBOV YAQUB ABDULLA OĞLU
Təvəllüdü: 24.10.1945 / Naxçıvan MR
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin I müavini
İxtisası: Tikinti

9. ƏLİYEV BƏHRAM HÜSEYN OĞLU
Təvəllüdü: 02.09.1955 / Qərbi Azərbaycan
Vəzifəsi: AMEA – nın Aqrar elmlər bölməsi, Bakı Dövlət Universiteti
İxtisası: Suvarma əkinçiliyi və meliorasiya

10. ƏSGƏROV CAHANGİR CƏLAL OĞLU
Təvəllüdü: 11.07.1950 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: “Azal” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti
İxtisası: Aviakosmos

11. ƏLİYEV MÜRSƏL İLDIRIM OĞLU
Təvəllüdü: 31.12.1959 / Azərbaycan, Ağdərə ray.
Vəzifəsi: Bakı şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin direktoru
İxtisası: Mühəndis ekologiyası və ehtiyat toplama

12. HACILI RAMİZ ƏLİ OĞLU
Təvəllüdü: 1935 / Naxçıvan MR
Vəzifəsi: Memarlıq və İnşaat Universiteti
İxtisası: Tikinti

13. QULİYEV MƏMMƏD¬KƏRİM AĞAKƏRİM OĞLU
Təvəllüdü: 02.02.1935 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Kibernetika İnstitutu
İxtisası: İnformasiya sistemləri, hesablama və elektron texni¬kası, rabitə və telekom¬mu¬nikasiya

14. QULİYEV ARIF ZÜLFİQAR OĞLU
Təvəllüdü: 03.02.1934 / Türkmənis¬tan, Aşqabad şəh.
Vəzifəsi: Ali Attestasiya Komissiyasının Baş elmi katibi
İxtisası: Tibbi texnika və avadanlıqlar

15. MEHDİYEV İMRAN ƏZİM OĞLU
Təvəllüdü: 21.01.1936 / Naxçıvan MR
Vəzifəsi: Memarlıq və İnşaat Universiteti, “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi” kafedrasının müdiri
İxtisası: Tikinti sahəsinin iqtisadiyyatı

16. MƏMMƏDOV MƏHƏMMƏD ƏSGƏR OĞLU
Təvəllüdü: 09.05.1957 / Naxçıvan MR, Babək ray.
Vəzifəsi: “Aztelekom” İstehsalat Birliyinin Baş direktoru
İxtisası: İnformasiya sistemləri, hesablama və elektron texni¬ka¬sı, rabitə və telekom¬mu¬ni¬kasiya

17. MƏMMƏDOVA GÜLÇÖHRƏ HÜSEYN QIZI
Təvəllüdü: 12.04.1952 / Qərbi Azərbaycan, Vedi ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Rektoru
İxtisası: İnşaat mühəndisliyi

18. MÜSLÜMOV SƏLİM YANVAR OĞLU
Təvəllüdü: 01.11.1961 / Azərbaycan, Ağsu ray., Pirhəsənli kəndi
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri
İxtisası: Mühəndislik fəaliyyətinin iqtisadiyyatı, hüququ və idarə olunması

19. MƏMMƏDOV HAVAR ƏMIR OĞLU
Təvəllüdü: 09.10.1945 / Azərbaycan, İmişli ray.
Vəzifəsi: Bakı Mühəndislik Universitetinin Rektoru.
İxtisası: Avtomatik idarəetmə sistemləri

20. NIZAMOV TELMAN İNAYƏT OĞLU
Təvəllüdü: 12.08.1939 / Ağdaş ray., Qobuüstü kəndi
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akademiyası, Konstruktor bürosunun rəisi
İxtisası: Kosmik fəzanın tədqiqi sahəsində cihazqayırma

21. PİRVERDİYEV ETİBAR SİNABƏDDİN OĞLU
Təvəllüdü: 23.06.1964 / Azərbaycan, Qusar ray.
Vəzifəsi: “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti
İxtisası: Energetika

22. SADIQOV İSMAYIL RZA OĞLU
Təvəllüdü: 15.07.1941 / Naxçıvan MR, Nax¬çıvan şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, kafedra müdiri
İxtisası: İnşaat mexanikası

23. SEYIDOV MİRYAQUB MİRABBAS OĞLU
Təvəllüdü: 23.03.1946 / Naxçıvan MR, Şərrur ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Respubli¬ka¬sının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində yaradılan “Sənaye Mülkiyyəti Ob¬yekt¬¬lərinin Ekspertiza Mər¬kəzi”nin (AzPatent) direktoru
İxtisası: Maşınqayırma, materialşü¬naslıq və texnologiya, metrologiya

24. ŞİRƏLİYEV OKTAY KAZIM OĞLU
Təvəllüdü: 02.08.1950 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə naziri
İxtisası: Tibbi-texniki problemlər

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİLİK AKADEMİYASININ
MÜXBİR ÜZVLƏRİ

1. DIŞİN OLEQ ALEKSAN¬DROVİÇ
Təvəllüdü: 27.08.1939 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: “Neftqaz” Layihə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
İxtisası: Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya

2. ƏHMƏDOV SƏBUHİ FƏTULLA OĞLU
Təvəllüdü: 15.02.1962 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: “AzərTunel” MMC-nin direktoru
İxtisası: Neft-qaz avadanlıqları və texnologiya

3. ƏSGƏROV KAMAL ƏSGƏR OĞLU
Təvəllüdü: 03.11.1951 / Naxçıvan MR, Culfa ray.
Vəzifəsi: AMEA - nın Fizika İnsti¬tutunda aparıcı elmi işçi Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin “Optika - Mexanika” İstehsalat birliyinin Baş direktoru, “Alov” zavodunun direktoru
İxtisası: Hərbi-texniki problemlər

4. HƏSƏNOV AFİQ RƏŞİD OĞLU
Təvəllüdü: 07.04.1951 Azərbaycan, Gədəbəy ray., Fərzalı k.
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akademiyasında elmi işlər üzrə prorektor, Aviasiya radiotexnikası və elektronikası kafedrasının müdiri
İxtisası: Naviqasiya və havada hərəkətin idarə edilməsi

5. HƏSƏNOV MEHMAN HÜSEYN OĞLU
Təvəllüdü: 23.12.1959 / Qərbi Azərbaycan Krasno¬selsk ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Texniki Universiteti
İxtisası: İnformasiya sistemləri, hesablama və elektron texnikası, rabitə və telekommu¬nikasiya

6. HƏSƏNOV RASİM TAPDIQ OĞLU
Təvəllüdü: 09.07.1955 / Naxçıvan MR, Culfa ray.
Vəzifəsi: İAETİ-direktor
İxtisası: Mühəndislik fəaliyyətinin iqtisadiyyatı, hüququ və idarə olunması

7. HÜSEYNOV ƏLƏKBƏR GÜLƏHMƏD OĞLU
Təvəllüdü: 26.06.1956 / Azərbaycan, Salyan ray., Qaraçala qəs.
Vəzifəsi: Azərbaycan Texniki Universiteti, Xüsusi texnologiyalar və avadanlıqlar kafedrasının müdiri, professor
İxtisası: Maşınqayırma texnologiyası

8. İBADULLAYEV FAİQ YUNIS OĞLU
Təvəllüdü: 03.11.1955 / Naxçıvan MR, Naxçıvan şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Ərazilərin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlikdə su təchizatı və kanalizasiya sistemləri üzrə məsləhətçi
İxtisası: Su təsərrüfatı və hidrotexnika

9. İBRAHİMOV ABDURƏHİM YUSİB OĞLU
Təvəllüdü: 19.09.1959 / Azərbaycan, Yevlax ray.
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akademiyasının Təcrübə sınaq istehsalatının rəisi
İxtisası: Maşınqayırma, materialşünaslıq və texnologiya

10. İSMAYILOV MİRHEYDƏR TOFİQ OĞLU
Təvəllüdü: 17.06.1968 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, şöbə müdiri
İxtisası: Aviakosmos

11. MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL OĞLU
Təvəllüdü: 25.06.1945 / Azərbaycan, Lerik ray., Nuravad kəndi
Vəzifəsi: Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, “Neftin, qazın nəqli və saxlanması” kafedrasının müdiri
İxtisası: Kimya texnologiyası

12. MƏSİMOVA XALİDƏ MƏHƏMMƏD QIZI
Təvəllüdü: 15.10.1961 / Azərbaycan, Oğuz ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Energetika Nazirliyi, “Enerji səmərəliliyi, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri” şöbəsinin müdiri
İxtisası: Yeyinti sənayesinin texnologiyası

13. MİRALAY UĞUR BÖYÜK AĞA OĞLU
Təvəllüdü: 13.10.1946 / Azərbaycan, Qazax ray.
Vəzifəsi: DELTA İNVESTMENT, direktor
İxtisası: Tikinti

14. MUSAYEV AYDIN ƏRƏSTUN OĞLU
Təvəllüdü: 14.11.1948 / Azərbaycan, Hacıqabul ray.
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akadeniyası Elmi – Tədqiqat Nəqliyyat və Aviakosmik Problemləri İnstitutunun “Yeni texnika və texnologiyanın işlənməsi” şöbəsinin rəisi
İxtisası: İdarəetmə problemləri, diaqnostika və cihazqayırma

15. NƏBİYEV RƏŞAD NƏBİ OĞLU
Təvəllüdü: 26.08.1977 / Azərbaycan, Sumqayıt şəh.
Vəzifəsi: “Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
İxtisası: Aviakosmos

16. RƏHİMOV AĞARƏHIM TOFİQ OĞLU
Təvəllüdü: 26.10.1948 / Azərbaycan, Ucar ray.
Vəzifəsi: Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının rektoru
İxtisası: Tibbi-texniki problemlər

17. RƏSULOV SAKİT RAUF OĞLU
Təvəllüdü: 17.01.1956 / Azərbaycan, Ağdaş ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, kafedra müdiri, professor
İxtisası: Kimya texnologiyası

18. SADIQOV RAMİZ ƏLİ CABBAR OĞLU
Təvəllüdü: 03.03.1949 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akademiyası, “Beynəlxalq əlaqələr” şöbəsinin rəisi
İxtisası: Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatların və onların sistemlərinin istismarı

19. SƏMƏDOV ƏDALƏT SOLTAN OĞLU
Təvəllüdü: 21.04.1963 / Azərbaycan, Bakı şəh.
Vəzifəsi: Milli Aviasiya Akadeniyasının Tədris işləri üzrə prorektoru
İxtisası: Maşınqayırma, materialşünaslıq və texnologiya

20. VƏLİYEV RAUF GÖYÜŞ OĞLU
Təvəllüdü: 09.08.1965 / Azərbaycan, Cəbrayıl ray.
Vəzifəsi: “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
İxtisası: Gəmiqayırma

21. ZEYNALOV RAHİB RƏŞİD OĞLU
Təvəllüdü: 1935 / Azərbaycan, Salyan ray.
Vəzifəsi: Azərbaycan Texniki Universiteti
İxtisası: Faydalı qazıntıların geologiyası, çıxarılması və emalı