AZERI ENGLISH RUSSIAN

“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri” beynəlxalq elmi-texniki jurnalının 10 yaşı tamam olur

Новости Комментариев нет

Bakı, 25 dekabr, AZƏRTAC

Baş redaktoru akademik Arif Paşayev olan, beynəlxalq aləmdə böyük nüfuz qazanmış “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri” elmi-texniki jurnalının ilk sayının işıq üzü görməsinin 10 ili tamam olur.

AZƏRTAC xəbər verir ki, on il müddətində jurnal innovasiya texnologiyaları sahəsindəki nailiyyətləri əyani surətdə göstərib və onların inkişaf vektorunu istiqamətləndirib. Jurnal müxtəlif aktual problemləri qabartmaqla fərqlənir və elmi mühəndis düşüncəsinin mənbəyini göstərir. Belə ki, tədqiqatçılar, mütəxəssislər buradan yeni ideyalar əldə edir, öz yeni texniki işləmələri və təcrübələri, düşüncələri ilə fikir mübadiləsi aparır. Bu da mühüm istiqamətlərin işlənməsində əhəmiyyətli töhfə verir. Həmçinin aviakosmos, mexanika, maşınqayırma, energetika, neft-kimya, iqtisadiyyat, ekologiya və bir çox yeni inqilabi sənaye sahələrinin – nanomateriallar və nanotexnologiyalar kimi istiqamətlərin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan verir.

Jurnal Azərbaycanın və xarici ölkələrin elmi həyatında fəal iştirak edir. Akademiyanın elmi orqanı olan bu jurnal dünya alimlərinin üzləşdiyi problemlərin həlli istiqamətlərinə üstünlük verir. Onun müəlliflərinin və abunəçilərinin coğrafiyası kifayət qədər genişdir. Jurnal alimlər və mühəndislərə öz konsepsiya, ideya, kəşf və ixtiraları haqqında sözlərini demək üçün çox ciddi tribunadır.

“Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri” jurnalı məqalələri üç dildə dərc edir. Jurnal beynəlxalq analitik elmi sitat sistemi “SCOPUS”da qeydə alınıb və kommersiya məlumat bazanın köməyi ilə materialları paylaşır. Jurnalın tam mətn elektron versiyası Rusiya Universal Elmi Elektron Kitabxanasının bazasında mövcuddur və “Rusiyanın elmi sitat indeksləşməsi” (RESİ) layihəsinə daxil edilib və təyin etdiyi əmsalla jurnalın reytinqi təyin olunur.

Jurnalın kollektivinə mühəndislik elminin inkişafı istiqamətində yaradıcılıq uğurları arzulayırıq!

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
https://azertag.az/xeber/1375497

Журнал «Вестник Азербайджанской инженерной академии» отметил 10-летие

Новости Комментариев нет

Баку, 25 декабря, АЗЕРТАДЖ

Исполнилось 10 лет со дня выхода в свет первого номера авторитетного на международной арене научно-технического журнала «Вестник Азербайджанской инженерной академии», главным редактором которого является академик Ариф Пашаев. На протяжении 10 лет журнал наглядно демонстрировал достижения инновационных технологий и указывал векторы их развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, журнал отличается разнообразием поднятых в нем актуальных проблем, став тем источником научной инженерной мысли, в котором и исследователи, и специалисты черпают свежие идеи, обмениваются мнениями о своих разработках технических новинок и делятся опытом, внося неоценимый вклад в выработку приоритетных направлений: авиакосмос, механика, машиностроение, энергетика, нефтехимия, экономика, экология и новое революционное направление в развитии всех отраслей - наноматериалы и нанотехнологии.

Журнал активно участвует в научной жизни Азербайджана и зарубежных стран. Являясь научным органом Академии, он ориентирован на решение проблем, над которыми работают ученые всего мира. География его авторов и подписчиков довольно широка. Ученые и инженеры получили серьезную трибуну заявлять о своих концепциях, идеях, изобретениях и открытиях.

«Вестник» публикует статьи на трех языках и получил международное признание. Распространяет материалы с помощью коммерческой базы данных, зарегистрирован в Международной аналитической базе системы научного цитирования SCOPUS. Является правообладателем интегрированного научного ресурса в сети Интернет, включающего Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), коэффициент которого и определяет рейтинг журнала.

© При использовании информации гиперссылка обязательна.
https://azertag.az/ru/xeber/1375799

Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction

Новости Комментариев нет

Dear colleagues!
The new issue of the Electronic Edition «Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal» 2019•Vol.11•no.6 has been released - https://yadi.sk/i/eMZl39sqo22DMg
THE ISSUE:
- Nanomodification of epoxy binders.
- Wuhan University of Technology is one of the leading Chinese universities.
- Modeling flexibility of nanocomposite pipelines.
- Properties of porous heat-resistant composition materials.
- The inventions in nanotechnologies as practical solutions.
- Electronic edition «NANOTECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION: A Scientific Internet-Journal» is a laureate of Prize of Printing Pioneer Ivan Feyodorov.
- Development of a new PVC composition with reduced flammability
- «Intellectual» system of ventilation and air conditioning in apartments in high-rise buildings
and in individual houses with nanotechnology protection against fires and explosions.
- Self-healing cements – the key to maintaining the integrity of cement sheath.

We invite leading scientists and experts to publish their materials.
The main aim of the electronic edition is to provide information support for the creation and implementation of scientific innovative technologies (especially nanotechnological products) in the construction industry, housing and communal services as well as in adjacent areas which are closely related to construction (engineering industry, power systems etc).
The electronic edition “Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal” has been published since 2009 and its periodicity is 6 issues a year. The electronic edition «Nanotechnologies in Construction: A Scientific Internet-Journal» has been included: in the List of Publications of the Ministry of Science and Higher Education of Poland; Web of Science (USA); CA(pt), former title - Chemical Abstracts (USA); DOAJ (Sweden); EBSCO Publishing (USA); EZB (Germany); CrossRef (USA); ISSN 2075-8545 (France); ProQuest (USA); Readera (Russia); OAJI (USA); ResearchBib (Japan); ResearchGate (USA); Scientific Electronic Library (Russia); Ulrich’s Periodicals Directory (USA) et al. Each paper is assigned UDC, DOI, HTML - code. The papers are published in English and Russian.
You can find all issues and requirements to the published materials on the official website (http://nanobuild.ru/en_EN/).
Considering the experience of the editorial staff of Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction» we are ready to create and develop jointly Internet-editions of organizations, associations and partnerships.
Contact e-mail: info@nanobuild.ru

Happy New Year 2020!

We hope for effective and mutual beneficial cooperation.
The editors of the Internet-Journal «Nanotechnologies in Construction»
P.S. if you do not want to receive information about the issues of the journal – inform the editor

НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Новости Комментариев нет

Уважаемые коллеги!
Вышел в свет новый номер Интернет-журнала «Нанотехнологии в строительстве»
2019•Том 11•№ 6, ссылка – https://yadi.sk/i/E0yvr5i6mLob9w
В НОМЕРЕ:
- Свойства пористых термостойких композиционных материалов.
- «Интеллектуальная» система вентиляции и кондиционирования воздуха в квартирах
многоэтажных зданий и в индивидуальных жилых домах с нанотехнологиями защиты
от пожаров и взрывов.
- Наномодификация эпоксидных связующих.
- Электронное издание «НАНОТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: научный Интернет-журнал» – лауреат конкурса имени русского первопечатника Ивана Фёдорова.
- Моделирование гибкости нанокомпозитных трубопроводов.
- Разработка новой ПВХ-композиции с пониженной горючестью.
- Изобретения в области нанотехнологий, направленные на решение практических задач.
- Самозалечивающиеся цементы – ключ к сохранению герметичности крепи скважин.

Интернет-журнал «Нанотехнологии в строительстве» включен в Перечень ВАК РФ, Перечень изданий Министерства науки и высшего образования Польши, в которых должны быть опубликованы основные результаты исследований докторантов и абитуриентов; системы цитирования (базы данных): Web of Science ESCI (США); CA(pt) (прежнее название - Chemical Abstracts) (США); DOAJ (Швеция); EBSCO Publishing (США); EZB (Германия); CrossRef (США); ISSN 2075-8545 (Франция); OAJI (США); Научная электронная библиотека (Россия); ProQuest (США); Readera (Россия); ResearchBib (Япония); ResearchGate (США); Ulrich’s Periodicals Directory (США) и другие.
Каждой научной статье присваиваются УДК, DOI, а также HTML-код. Статьи издаются на русском и английском языках. Тематика статей, а также требования к публикуемым материалам приведены в каждом номере журнала и на сайте http://nanobuild.ru/ru_RU/
С учетом имеющегося опыта редакция оказывает информационные услуги организациям (компаниям, ассоциациям, партнерствам и др.) по созданию и развитию Интернет-изданий.
По всем вопросам просим обращаться по электронной почте (e-mail: info@nanobuild.ru).

С Новым, 2020 годом!

Редакция электронного издания
«Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал»

P.S. Если Вы не хотите получать информацию о выпусках журнала – сообщите в редакциюCopyright © Azerbaijan Engineering Academy. All Rights Reserved